Post new question
Question
Reply
 
Honor Student
Posts: 2
Member Since: ‎06-10-2016
Message 1 of 3 (215 Views)

get help for the HP ProBook my 450g0

Product Name: probook 450g0
Operating System: Microsoft Windows 7 (64-bit)
Máy tính của tôi đang sử dụng rất bình thường và tôi có cập nhật BIOS mới nhất ver f.61a và nó đã tạo ra lỗi không nhận driver âm thanh IDT và máy ảnh, mà tôi tải về bản cập nhật trên trang chủ của HP. thật không thể tin được điều này trở lại các lỗi ngớ ngẩn phát sinh từ hệ thống đồng bộ. Tôi đã thử cài đặt trình điều khiển mới và các phiên bản cũ nhưng đầy tuyệt vọng hoang dã. trình điều khiển âm thanh của tôi có được 'độ nét cao thiết bị audiov' và rất ít âm thanh.la lỗi phát sinh trong quan điểm của tôi là do cập nhật BIOS. rất mong được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các nhà sản xuất. Tôi rất cảm ơn bạn, xin lỗi vì tiếng Anh của tôi không tốt
Reply
0 Kudos
Honor Student
Posts: 2
Member Since: ‎06-10-2016
Message 2 of 3 (191 Views)

Re: get help for the HP ProBook my 450g0

[ Edited ]
1.jpgwhen I tried to install IDT audio drivers get the message ...
Student
Posts: 1
Member Since: ‎03-19-2018
Message 3 of 3 (16 Views)

Re: get help for the HP ProBook my 450g3

hi guys i don't no what happened my laptop.my laptop model HP brobook 450 g3 audio driver installed but no sound and sound right butten is not work pls help me 

† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation