cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Stefan68
New member
1 0 0 0
Message 1 of 2
234
Flag Post

Jag vill använda fotopapper 10x15 men det går bara att välja A4 eller 13x18!

HP Recommended
Hp ENVY 6220

Det sitter 10x15 fotopapper i skrivaren men det går inte att välja detta format i utskriftsinställningar i mobilen.

Tags (1)
1 REPLY 1
Dragon-Fur
Level 16
Level 16
30,797 30,501 2,790 10,226
Message 2 of 2
Flag Post
HP Recommended

@Stefan68 

 

Question - Translated:

There are 10x15 photo papers in the printer, but you cannot select this size in print settings on your phone.

 

English - including Links

 

Might work. 

Depends on options, phone, and software used.

 

Try / Consider:

 

Load Paper - Change paper settings on the printer control panel.

Reference:  User Guide > Page 15

 

Paper Setting on Printer Control Panel

 

Check / Adjust / Retain the Paper at the Printer Panel

 

Open Printer Tray,

If you have not yet done so, add desired paper type

Close Tray

IF applicable for your printer:

On the printer control panel, Click Modify (wording varies), set the paper size and type, Click OK

 

NOTE:  If the size of the Paper Size is not in the Drop-down list, Select Custom

 

========================================================================

 

Mobile Printing – Options, How-to, Help, and Information

Print from your Android, iOS, or Amazon Fire device with the HP Mobile printing app.

Read this document first - List of printers and supported applications

 HP Printers - Mobile Printing Solutions Compatible with HP Printers

 

HP ENVY Photo 6220 All-in-One Printer supports HP Smart App for iOS and limited mobile printing for Android.

 

HP Smart - iOS and Android - Download, How-to and FAQ

 HP Printers - Using the HP Smart App (Android, Apple iOS)

 

Example using HP Smart for iOS

 

Add printer to your network

Install and start HP Smart app

Add printer to the app

Open Settings

Under Printers 

Open Add or Set Up a Printer

After Printer is added,

In Add or Set Up a Printer,

Scroll down to Preferences

Open Tray and Paper > Adjust settings > OK / Apply to save changes

Back in main HP Smart menu, Click to Print Photos

Select Photo to be printed

Make any adjustments

Print photo

 

Example

HP_Smart_Mobile_Print_Settings_1HP_Smart_Mobile_Print_Settings_1

 

HP_Smart_Mobile_Print_Settings_1AHP_Smart_Mobile_Print_Settings_1A

 

HP_Smart_Mobile_Print_Settings_1BHP_Smart_Mobile_Print_Settings_1B

 

HP_Smart_Mobile_Print_Settings_1CHP_Smart_Mobile_Print_Settings_1C

 

 

 

Reference and Resources – Places to find (more) help and learn about your Printer

Clarification of terms and "what the printer can do" (Specifications)

Printer Homepage – “Things that are your printer”

NOTE:  Content depends on device type and Operating System

HP Drivers / Software / Firmware Updates, How-to Videos, Bulletins/Notices, Lots of How-to Documents, Troubleshooting, Access to the Print and Scan Doctor (Windows), User Guides, Product Information, more

When the website support page opens, Select (as available) a Category > Topic > Subtopic

HP ENVY Photo 6220 All-in-One Printer

 

 

Thank you for participating in the HP Community Forum.

We are a world community of HP enthusiasts dedicated to supporting HP technology.

Happy New Year 2020Happy New Year 2020

 

====================================================================

 

Google Translate - svenska - Inga länkar

Fråga - Översatt:

Det finns 10x15 fotopapper i skrivaren, men du kan inte välja den här storleken i utskriftsinställningarna på din telefon.Engelska - inklusive länkarKan fungera.

Beror på vilka alternativ, telefon och programvara som används.Försök / överväga:Ladda papper - Ändra pappersinställningar på skrivarens kontrollpanel.

Referens: Användarhandbok> Sida 15Pappersinställning på skrivarens kontrollpanelKontrollera / justera / behålla papperet på skrivarpanelenÖppna skrivarfacket,

Om du ännu inte har gjort det, lägg till önskad papperstyp

Stäng magasinet

OM tillämpligt för din skrivare:

På skrivarens kontrollpanel klickar du på Ändra (formuleringen varierar), ställer in pappersstorlek och typ, Klicka på OKOBS! Om pappersstorleken inte finns i listrutan, väljer du Anpassad================================================== ======================Mobilutskrift - Alternativ, hur du gör, hjälp och information

Skriv ut från din Android-, iOS- eller Amazon Fire-enhet med HP Mobile-utskriftsappen.

Läs först detta dokument - Lista över skrivare och applikationer som stöds

HP-skrivare - Mobila utskriftslösningar kompatibla med HP-skrivareHP ENVY Photo 6220 allt-i-ett-skrivare stöder HP Smart App för iOS och begränsad mobilutskrift för Android.HP Smart - iOS och Android - Ladda ner, hur du gör och vanliga frågor

HP-skrivare - Använda HP Smart-appen (Android, Apple iOS)Exempel på att använda HP Smart för iOSLägg till skrivare i ditt nätverk

Installera och starta HP Smart-appen

Lägg till skrivare i appen

Öppna Inställningar

Under Printers

Öppna Lägg till eller konfigurera en skrivare

Efter att skrivaren har lagts till,

I Lägg till eller konfigurera en skrivare,

Rulla ner till Inställningar

Öppna fack och papper> Justera inställningar> OK / Använd för att spara ändringar

Tillbaka i HP Smart-menyn, Klicka för att skriva ut foton

Välj Foto som ska skrivas ut

Gör eventuella justeringar

Skriv ut fotoExempel

Referens och resurser - Platser att hitta (mer) hjälp och lära sig om din skrivare

Förtydligande av termer och "vad skrivaren kan göra" (specifikationer)

Skrivarens hemsida - "Saker som är din skrivare"

OBS: Innehållet beror på enhetstyp och operativsystem

HP Drivers / Software / Firmware Updates, How-to Videos, Bulletins / Meddelanden, massor av dokumentation, Felsökning, åtkomst till Print and Scan Doctor (Windows), Användarhandböcker, Produktinformation, mer

När webbplatsens supportsida öppnas väljer du (som tillgänglig) en kategori> Ämne> Subtopic

HP ENVY Photo 6220 allt-i-ett-skrivare
 
Tack för att du deltog i HP Community Forum.

Vi är en världssamfund av HP-entusiaster som är dedikerade till att stödja HP-teknik.
 
Avsluta
 
Dragon-Fur

0 Kudos
Warning Be alert for scammers posting fake support phone numbers and/or email addresses on the community. If you think you have received a fake HP Support message, please report it to us by clicking on "Flag Post".
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation